Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. 

Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). 

Oświadczenie można przesłać: 

• pisemnie na adres: Śruby Nierdzewne Magdalena Bator, ul. Krakowska 36/lok. 13B, 32-051 Krzęcin

• w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bator-sruby.pl

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest na stronie Sklepu internetowego. 

Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Sprzedawca niezwłocznie przesyła konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zwracany towar należy odesłać w nieuszkodzonym pudełku, z kompletną zawartością wraz z dowodem zakupu (faktura lub paragon). Zwrócony towar nie może nosić śladów używania. Towar należy zwrócić na adres sklepu internetowego na koszt kupującego. 

Dokonane przez Konsumenta płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) zostaną zwrócone na zasadach wskazanych w regulaminie. Zwrot nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Sprzedawca może wstrzymać się ze się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Formularz odstąpienia od umowy

Reklamacja

Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o rękojmię w przypadku gdy zakupiony towar okaże się wadliwy.  

Jeżeli zakupiony towar jest wadliwy, konsument może złożyć następujące żądanie lub oświadczenie:

    • obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy sprzedaży

    • wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. 

Reklamację należy złożyć na piśmie i dostarczyć mailowo lub na adres siedziby firmy. Do druku reklamacji trzeba dołączyć dowód zakupu towaru (paragon lub faktura). 

Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia. 

Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji. 

Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.  

W przypadku uznania reklamacji, Klient odsyła zakupiony towar na adres siedziby firmy wraz z dowodem zakupu i formularzem reklamacji. 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

    • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

    • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 

    • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Formularz reklamacji