Postanowienia ogólne

    1. Polityka prywatności określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Bator Śruby Nierdzewne, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

    2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Magdalena Bator prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Śruby Nierdzewne Magdalena Bator wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii,  NIP: 9441899253, REGON: 386633631, ul. Krakowska 36/13B, 32-051 Krzęcin.

    3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. 

Podstawa przetwarzania danych osobowych

    1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach:

    a) rejestracja konta w sklepie internetowym i zarządzanie kontem. 

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

    b) wykonanie umowy sprzedaży poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

    c) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

    d) wykonania obowiązku ciążącego na administratorze w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

    e) prawnie uzasadnionego interesu polegającego na przetwarzaniu danych w celu ustalenia dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

    f) prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu Internetowego. 

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO

    g) prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

    h) prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na badaniu satysfakcji klientów.

    i) Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

    2. Rejestrując konto w Sklepie Internetowym, klient podaje następujące dane:

    a) imię i nazwisko;

    b) adres -mail;

    3. Rejestrując konto w Sklepie Internetowym, Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. 

    4. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient podane następujące dane:

    a) imię i nazwisko;

    b) adres e-mail;

    c) dane adresowe;

    5. dla Przedsiębiorców, zakres danych poszerzony o firmę Przedsiębiorcy i numer NIP. 

Udostępnianie danych 

    1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

    2.  Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

    a) firmie kurierskiej w celu dostarczenia zamówionych towarów;

    b) podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne;

    c) dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;

    d) dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;

    e) uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w przypadku skierowania żądania.

Okres przetwarzania danych w Sklepie Internetowym

    1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą.

    2. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

    3. Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych.

    4. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

    5. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

    6. Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Prawa osób, których dane dotyczą

    1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

    2. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    3. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    5. Osoba, której dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

    6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

Pliki Cookies 

    1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Więcej informacji o ciasteczkach można znaleźć w Wikipedii.

    2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

    a) identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani; 

    b) zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

    c) zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

    d) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

    3. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

    4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

    1. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@bator-sruby.pl